Công ty Sakura Sài Gòn làm việc cùng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà rịa – Vũng tàu

Ngày 1/4/2023:

Công ty Sakura Sài Gòn làm việc cùng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà rịa – Vũng tàu triển khai, lên kế hoạch cho các bạn sinh viên sau khi học xong sang Đức làm việc. Trong chương trình chất lượng cao, chuyển giao từ CHLB Đức.

Thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế” giai đoạn 2012 – 2015; thực hiện Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH ngày 18/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch và Quy định để tổ chức đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thông báo về việc tuyển sinh và tổ chức đào tạo thí điểm 22 nghề chất lượng cao cấp độ quốc tế theo các bộ chương trình chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức.